HOPFRÖG İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  • İşbu Hopfrög Üyelik Sözleşmesi, www.hopfrogkids.com internet sitesi adresinde faaliyet gösteren Hopfrög Mağazacılık ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Hopfrög”) ile Site’ye üye olan Üye (“Üye”) arasında akdedilmiştir. Üye, Site’ye üye olmakla, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üyelik Sözleşmesi’nde, Hopfrög ile Üye’nin ayrı ayrı Taraf veya birlikte Taraflar olarak anılması mümkündür.
 2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede belirtilen;

Sözleşme: Üyelik Sözleşmesi’ni

Site: www.hopfrogkids.com internet sitesini,

Şirket: Hopfrög Mağazacılık ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’’ni

Üye: Site’de sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere Site’de yer alan üyelik sözleşmesini akdeden gerçek kişiyi,

Hesabım Sayfası: Üye’nin Site’de yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve internet sitesi bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı,

Hizmet: Üyelerin işbu Sözleşme uyarınca Site üzerinden iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Hopfrög tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  • İşbu Sözleşme’nin konusu, www.hopfrogkids.com internet sitesinde Hopfrög tarafından verilen hizmetlerden yararlanmak için Site’ye üye olunmasına dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 2. HOPFRÖG’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.   Hopfrög,  işbu Sözleşmede düzenlenen hizmetleri Sözleşmede belirlenen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, bu doğrultuda Site üzerinden satışa sunduğu ürünlerin Üye tarafından satın alınması halinde işbu ürünleri zamanında tedarik ve teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.  Hopfrög önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitedeki hizmetlerin aşamalarında, değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Aynı şekilde Hopfrög, Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir. Bununla birlikte Hopfrög, dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin ve Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirme, hizmetleri kısmen veya tamamen dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir.  Üye, bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Hopfrög, güvenlik nedeniyle Üye’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü yaptırım uygulayabilir. Hopfrög, sitenin işleyişine veya üçüncü kişilerin haklarına, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki belgelere, kişisel verilerin korunması hukukuna ve genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları ve içerikleri her zaman ve her şekilde erişime kapatabilir.

4.4. Üyeler tarafından Site’de sağlanan içerik ve bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Hopfrög’un bir sorumluluğu olmamakla birlikte, bu içerik ve bilgilerin hukuka uygunluğunu ve doğruluğunu araştırmak veya kontrol etmek yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

4.5.Hopfrög, sözleşmede belirtilen edimlerin daha etkin ifa edilmesi ve Site’de sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla veya kanun değişiklikleri sebebiyle amacıyla yapacağı değişiklikler ile Site’de sunulan hizmetlerde herhangi bir sebeple işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki belge hükümlerinde değişiklik yapabilir. Bu takdirde, yapılan değişiklikler Site üzerinden ilan edilerek Üye’nin onayına sunulur. Üye söz konusu değişiklikleri onayladığı takdirde bunları kabul etmiş sayılır.

 1. ÜYELİK STATÜSÜ, ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.  Üyelik, üye olmak isteyen kişi tarafından Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması, Üye tarafından kullanıcı e-posta adresi ile şifresinin belirlenmesi, Site’deki kayıt işlemlerinin yerine getirilmesinden sonra Hopfrög tarafından Üye’ye kayıt olduğuna dair e-posta gönderilerek üyelik onaylanmış olacaktır. Üye statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 (on sekiz) yaşından büyük olması gereklidir. Üye, Üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu ve eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu maddede sayılan davranışlar nedeniyle Hopfrög’ün ve üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararları karşılamak ile yükümlüdür.

5.2. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası’ndan ulaşabileceği “Üyelik İptali” butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

5.3.   Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir.

5.4.   Site’yi kullanan gerçek kişiler, yalnızca bir üyelik hesabı açabilirler. Bu nedenle kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla Üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik statüsü bireyseldir, Üye oluşturmuş olduğu hesabın, kullanımı ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye hesabını hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye’nin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Üye’nin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Hopfrög tarafından silinebilecektir. Bu kuralların ihlal edildiğinin Hopfrög tarafından tespit edilmesi halinde; Üye’nin tespit edilen ve edilecek olan tüm üyelik hesapları durdurulabilir veya askıya alınabilir veya üyelik sonlandırılabilir.

5.5.   Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve bu bilgilerin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacak olup Hopfrög’un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6.  Üye, Site’yi kullanırken tahmin edilmesi kolay olmayan bir şifre kullanacağını, üyelik hesabına giriş bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5.7. Üye, Site’de gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlerde işbu Sözleşme, bu Sözleşmenin eki niteliğindeki belgeler ile kanuna, ahlaka ve dürüstlük ilkelerine uyarak hareket edeceğini, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8. Üye, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye tarafından Site’de paylaşılan ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

5.9.  Üye, Site’de yapılacak iyileştirme ve değişikliklerin uygulanabilmesi amacıyla Hopfrög tarafından Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

5.10. Üye tarafından herhangi bir şekilde Hopfrög’un tasarımı, işleyişi vs. hakkında kullanıcı deneyiminden yola çıkarak gerek anket cevabı gerekse teklifsiz bir şekilde müşteri iletişim kanalları yoluyla geribildirim, tavsiye veya değişiklik/geliştirme önerisi yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Hopfrög’a ait olacak olup Üye bunların Hopfrög tarafından kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Hopfrög’dan herhangi bir maddi veya manevi hak ve ücret talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ
  • Üye, Site’ye erişimini sağlayan kullanıcı adı, şifresi vb. kişisel bilgilerin sadece şahsi kullanımına ait olduğunu ve bu bilgileri gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Hopfrög’un alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Site’de toplanan bilgiler, Hopfrög tarafından işbu Sözleşme ile eki niteliğindeki belgelerde belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir.
  • Üye, sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranışlarının, Hopfrög nezdinde sözleşmenin feshi nedeni sayılacağını ve işbu yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda karşı tarafın vuku bulan zararını ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu Sözleşmeye aykırı davranıldığını öğrenen Hopfrög, kendiliğinden veya karşı tarafın bildirimi üzerine, tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü dolaylı veya dolaysız zararının tazminini talep etme hakkına sahiptir.
 2. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
  • Site’nin sunumu ve tüm içeriği 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler ve ayrıca veri tabanı, ara yüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar ile tüm elemanları Hopfrög’e ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, hiçbir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez.
  • Hopfrög’un Site’de sunduğu hizmetler, Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, Site’nin ticari görünümü veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. Site tasarımının, Site’de yer alan bütün içeriklerin, grafiklerin, görsellerin ve tüm tasarımların her hakkı saklıdır ve izinsiz bunlardan tasarruf edilemez.
  • Site, tasarımına ve yazılımına ve içeriğine ilişkin tüm hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz kullanımı, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir. Üye, Site’nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve gelecekte yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, bu madde hükümleri ile güvence altına alınmış ve kendisi tarafından da taahhütte bulunulmuş olan hususlara ilişkin kuralların sözleşme süresince ve ilişkinin bitiminden sonra dahi süresiz olarak devam ettiğini kabul ve beyan eder.
 3. MÜCBİR SEBEPLER
  • Tarafların işbu Sözleşmenin uygulanması sırasında kendi iradelerinin dışında gelişen deprem, hastalık, yangın, su baskını vb. mücbir sebeplerden dolayı Sözleşmeden doğan taahhütlerini tam olarak yerine getirememeleri halinde herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Söz konusu mücbir sebebin veya işbu olağanüstü durumun Sözleşmeyi etkiler halinin sona ermesinin ardından taraflardan birinin ihtarı ile Şartname kapsamındaki bütün yükümlülükler tarafları tekrar bağlayacaktır. Ancak mücbir sebebin ve/veya etkilerinin 15 (on beş) günü aşması halinde, Tarafların yazılı bildirim yapmak şartı ile herhangi bir cezai bedel ödemeksizin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakları doğacaktır.
 4. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ
  • İşbu Sözleşme, madde 5.1. uyarınca Hopfrög tarafından Üye’ye onay bildirimi gönderilmesi ile birlikte yürürlüğe girecektir. Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda dilediği zaman işbu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin feshetmeye yetkilidir.
  • Üye tarafından; yanlış, eksik, yanıltıcı bilgi vermesi, genel ahlak kurallarına ve yürürlükteki kanunlara uygun olmayan ifadelerin Site’ye kaydedilmesi, Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek yazılım ve uygulanılmaların kullanılmaya çalışılması/bu yönde eylemler gerçekleştirilmesi, tersine mühendislik işlemleri yapılması, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’ndan doğan tüm hakları Hopfrög’e ait olan Site’den ve hizmetlerden doğan hakların ihlal edilmesi, herhangi bir eylemle Hopfrög’ü zarara uğratılması veya zarara uğrama tehlikesi doğurulması, Sözleşme ve ekleri ile yürürlükteki mevzuatta yer alan hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde Hopfrög kanundan doğan tüm hakları saklı kalmak kaydı ile Üye’nin üyeliğini ve/veya ilgili işlemlerini iptal etme, askıya alma ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
  • Üyeliği madde 12.2. uyarınca işlem görmüş kullanıcının yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin Hopfrög tarafından tespit edilmesi halinde; Hopfrög’un herhangi bir ihtara gerek olmaksızın bu kullanıcının tüm Üyelik Hesaplarını iptal etme ve işbu Sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.
  • Madde 12.2. kapsamında yapılan fesih durumunda Üye Hopfrög’dan kazanılmış hakları dışında hiçbir hak ve talepte bulunamaz ve Üye, feshe sebep olan ihlallerinden kaynaklı Hopfrög’un uğradığı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür. Aynı şekilde, Üye de Hopfrög’un Sözleşme hükümlerine aykırı eylemleri sebebiyle sözleşmeyi tek taraflı ve derhal feshedebilir. Bu durumda Üye’nin uğramış olduğu zarar sebebiyle Hopfrög’a rücu hakkı saklıdır.
 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  • Üye’nin kendisi tarafından işbu sözleşmenin ifası kapsamında Site’ye girmiş olduğu kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri, Site’de yer alan Aydınlatma Metni uyarınca Hopfrög tarafından Site’nin fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve sözleşmede sayılan edimlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmekte, kullanılmakta, saklanmakta, paylaşılmakta, anonimleştirilmekte ve imha edilmektedir. İşbu sözleşme ile beraber Üye’nin onayına sunulan Aydınlatma Metni ile tüm üyeler kişisel verilere ilişkin süreç ve politikalar hakkında bilgilendirilmekte ve üyelerin kanunen gerekli olan hususlarda açık rızası alınmaktadır.
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Kullanıcının suç oluşturabilecek eylemleri konusunda makamlar tarafından Hopfrög’dan herhangi bir aykırılık tespit edilmesi durumunda bunu ilgili makamlara mevzuat uyarınca aktarabilme ve bilgi paylaşımında bulunma hakkı saklıdır.
 6. GENEL HÜKÜMLER
  • Sözleşmenin esasına dair hükümler hariç olmak üzere herhangi bir maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz veya hükümsüz kalması halinde bu madde geçersiz kabul edilecek, ancak sözleşmenin diğer maddeleri yürürlükte kalacaktır.
  • Üye, üyelik işlemleri esnasında belirttiği ikamet ve e-posta adresinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğini Site’de güncellemediği ya da Hopfrög’ün işbu sözleşmede belirtilen adresine yazılı olarak ulaştırmadığı sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünde yapılacak değişiklik ya da ilaveler, yazılı olmadığı sürece taraflar bakımından bağlayıcı olmayacaktır.
  • İşbu sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme metni ile ekleri arasında farklılık bulunması halinde sözleşme hükümleri bağlayıcıdır.
  • Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan hakkını kullanmaması, ilgili tarafın herhangi bir hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecek, bu şekilde yorumlanamayacaktır.
 7. UYGULANACAK HUKUK, YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI
  • İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  • Üye, işbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda Höpfrog’un veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtları ve bilgisayar ortamındaki her türlü kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve Hopfrög’u yemin teklifinden beri kıldığını ve işbu maddenin HMK 193. madde kapsamında delil sözleşmesi mahiyetinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR